സുകുമാര കുറിപ്പ് മരിച്ചിട്ടില്ല…!!നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വ്ലോഗിൽ വീണ്ടും കണ്ടു..!

സിനിമാ റെപ്പ് ആയ ചാക്കോയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോലീസ് 38 വർഷമായി അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രതിയാണ് …

സുകുമാര കുറിപ്പ് മരിച്ചിട്ടില്ല…!!നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വ്ലോഗിൽ വീണ്ടും കണ്ടു..! Read More »