നാരീപൂജയ്ക്കെത്തിയ സ്വാസികയെ വിമർശിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ. കാരണം കണ്ടോ.?

മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നടിയാണ് സ്വാസിക. ബിഗ് സ്ക്രീനിലും മിനി സ്ക്രീനിലും …

നാരീപൂജയ്ക്കെത്തിയ സ്വാസികയെ വിമർശിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ. കാരണം കണ്ടോ.? Read More »