വിവേകമില്ലാത്ത സംസാരം കൊണ്ടും തനിക്ക് ചേരുന്ന തിരക്കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശേഷിക്കുറവു കാരണവും പെർഫോമെൻസിൻറെ കാര്യത്തിൽ വിൻറേജ് ലാലാട്ടൻറെ നിഴലുപോലും ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല.|Mohanlal fan boy viral note

വിവേകമില്ലാത്ത സംസാരം കൊണ്ടും തനിക്ക് ചേരുന്ന തിരക്കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശേഷിക്കുറവു കാരണവും പെർഫോമെൻസിൻറെ കാര്യത്തിൽ വിൻറേജ് ലാലാട്ടൻറെ നിഴലുപോലും ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല.|Mohanlal fan boy viral note Read More

ദി കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ ഇത് എന്റെ അഹങ്കാരം അല്ല,അവകാശ വാദവുമല്ല….മറിച്ചു എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്.മോഹൻലാൽ |Mohanlal talkes about the meaning of the complete actor

ദി കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ ഇത് എന്റെ അഹങ്കാരം അല്ല,അവകാശ വാദവുമല്ല….മറിച്ചു എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്.മോഹൻലാൽ |Mohanlal talkes about the meaning of the complete actor Read More