എല്ലാ എംപിമാരും തീർച്ചയായും ഈ സിനിമ കണ്ടിരിക്കണം , പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച കൊണ്ടാണ് ദി കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന …

എല്ലാ എംപിമാരും തീർച്ചയായും ഈ സിനിമ കണ്ടിരിക്കണം , പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. Read More »