ഇവിടെ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ മെഗാ തിരുവാതിര നടത്തും. അപ്പൊ ടിപിആർ നിരക്ക് പുറത്ത് വിടില്ല. വൈറൽ ആയി കുറിപ്പ്!!

കോവിഡ് കാലഘട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഉണ്ടായവർ നിരവധിയാണ്..എല്ലാ മേഖലകളെയും അത് ബാധിച്ചിരുന്നു. …

ഇവിടെ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ മെഗാ തിരുവാതിര നടത്തും. അപ്പൊ ടിപിആർ നിരക്ക് പുറത്ത് വിടില്ല. വൈറൽ ആയി കുറിപ്പ്!! Read More »