23 മത്തെ വയസിൽ സ്വന്തം ആയി കമ്പനിയും അതിൽ കോടികൾ വരുമാനവും ആർക്കും പ്രേചോദനം തോന്നുന്ന ജീവിതം.

ചിലരുടെ ജീവിതകഥകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രചോദനം ചെറുതൊന്നുമല്ല. ആ പ്രചോദനത്തിൽ നിന്നും ആർജ്ജവമുണ്ടാക്കാൻ …

23 മത്തെ വയസിൽ സ്വന്തം ആയി കമ്പനിയും അതിൽ കോടികൾ വരുമാനവും ആർക്കും പ്രേചോദനം തോന്നുന്ന ജീവിതം. Read More »