അവസരം നൽകാമെന്നും പകരത്തിന് നിർമാതാവ് കൂടെ കിടക്ക പങ്കിടണമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. തുറന്നു പറഞ്ഞു യുവ നടി.

ബിഗ് ബോസ് ഹിന്ദി പതിപ്പിലൂടെ പ്രശസ്തയായ ഒരു താരം ആണ് ഉർഫി ജാവേദ. …

അവസരം നൽകാമെന്നും പകരത്തിന് നിർമാതാവ് കൂടെ കിടക്ക പങ്കിടണമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. തുറന്നു പറഞ്ഞു യുവ നടി. Read More »