“ഈ സമയത്തും താൻ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം തന്റെ ഭർത്താവാണ്” – ഉർവശി |Malayalam actress Urvashi talkes about her husband support

“ഈ സമയത്തും താൻ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം തന്റെ ഭർത്താവാണ്” – ഉർവശി |Malayalam actress Urvashi talkes about her husband support Read More

” ഉർവശിയ്ക്ക് ഒപ്പം പോലും പോകാതെ മനോജ്‌ കെ ജയനെ മകൾ കുഞ്ഞാറ്റ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.. |This is the reason why daughter Kunjata loves Manoj K Jayan

” ഉർവശിയ്ക്ക് ഒപ്പം പോലും പോകാതെ മനോജ്‌ കെ ജയനെ മകൾ കുഞ്ഞാറ്റ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.. |This is the reason why daughter Kunjata loves Manoj K Jayan Read More

കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥ..!ജീവിക്കാൻ മാർഗവും ഇല്ല, കഷ്ട്ടപാടുകൾ ഒഴിയാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉർവശി | urvashi talks about her life

കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥ..!ജീവിക്കാൻ മാർഗവും ഇല്ല, കഷ്ട്ടപാടുകൾ ഒഴിയാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉർവശി | urvashi talks about her life Read More

മോഹൻലാൽ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പോകു. ഉർവശി.

മോഹൻലാൽ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പോകു. ഉർവശി. Read More