മോഹൻലാൽ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പോകു. ഉർവശി.

സിനിമാലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാകാലത്തും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ …

മോഹൻലാൽ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ പോകു. ഉർവശി. Read More »