ഓമനത്തമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, എന്ന് സാന്ദ്ര തോമസ്. ഒരു ക്രിമിനലിനെയും സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാൻ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടുള്ളു എന്ന് സിൻസി അനിൽ.

ഓമനത്തമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, എന്ന് സാന്ദ്ര തോമസ്. ഒരു ക്രിമിനലിനെയും സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാൻ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടുള്ളു എന്ന് സിൻസി അനിൽ. Read More

കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി പറയാത്ത കാലത്തോളം ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മനോരമയുടെ വനിതയിൽ അഭിമുഖം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ..? ദിലീപിന് പിന്തുണയും ആയി ഹരീഷ് പേരടി.

കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി പറയാത്ത കാലത്തോളം ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മനോരമയുടെ വനിതയിൽ അഭിമുഖം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ..? ദിലീപിന് പിന്തുണയും ആയി ഹരീഷ് പേരടി. Read More