വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള വിമർശനം ആണോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് പൊതുജനം ചോദിക്കുന്നു.

ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ …

വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള വിമർശനം ആണോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് പൊതുജനം ചോദിക്കുന്നു. Read More »