ഇനി മന്ത്രി മാമച്ചന്റെ കഥ വരുന്നു. ഇത്‌ പൊളിക്കും.

ബിജുമേനോന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന ചിത്രവും അതിലെ …

ഇനി മന്ത്രി മാമച്ചന്റെ കഥ വരുന്നു. ഇത്‌ പൊളിക്കും. Read More »