ഭർത്താവ് ആയതു കൊണ്ട് സിദ്ധാർദ്ധിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഭർത്താവിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യ ബാലൻ.

ഭർത്താവ് ആയതു കൊണ്ട് സിദ്ധാർദ്ധിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഭർത്താവിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാത്തതിനെ …

ഭർത്താവ് ആയതു കൊണ്ട് സിദ്ധാർദ്ധിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഭർത്താവിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യ ബാലൻ. Read More »