“വിവാഹശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് തുടരുക, കുടുംബത്തെ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ചാണ്. ഭാര്യ മാത്രമല്ല. ” – നയൻതാര |Nayanthara talkes about her after marriage life

“വിവാഹശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് തുടരുക, കുടുംബത്തെ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ചാണ്. ഭാര്യ മാത്രമല്ല. ” – നയൻതാര |Nayanthara talkes about her after marriage life Read More

മക്കൾ ജനിച്ചതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും വിശേഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു നയൻ‌താര, ആവേശത്തോടെ ആശംസകൾ നേർന്നു ആരാധകർ |Nayanthara shared her new happiness news

മക്കൾ ജനിച്ചതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും വിശേഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു നയൻ‌താര, ആവേശത്തോടെ ആശംസകൾ നേർന്നു ആരാധകർ |Nayanthara shared her new happiness news Read More