ഇവന്മാർക്ക് നാണമില്ലേ!!നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപം അത്ര ചെറുതല്ല. താരങ്ങൾക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. |Harsh criticism of online rummy game|

ഇവന്മാർക്ക് നാണമില്ലേ!!നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപം അത്ര ചെറുതല്ല. താരങ്ങൾക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. |Harsh criticism of online rummy game| Read More

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം സാരിയിൽ കണ്ടയാളെ പിന്നീട് ജീൻസും ടീ ഷർട്ടും അണിഞ്ഞ് കണ്ടത്. വിജയ് യേശുദാസ് ദർശന പ്രണയം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.!!

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം സാരിയിൽ കണ്ടയാളെ പിന്നീട് ജീൻസും ടീ ഷർട്ടും അണിഞ്ഞ് കണ്ടത്. വിജയ് യേശുദാസ് ദർശന പ്രണയം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.!! Read More