ചിത്രയുടെ ഭർത്താവ് വിജയ് ശങ്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗുണ്ടയോ; വീഡിയോ

മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗായികയാണ് ചിത്ര. മലയാളത്തിലെ വാനമ്പാടി ആയി ചിത്രയുടെ …

ചിത്രയുടെ ഭർത്താവ് വിജയ് ശങ്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗുണ്ടയോ; വീഡിയോ Read More »