ഒരു കലാകാരനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതിലും  ഉപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാണ്  ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. വിനീതിനെക്കുറിച്ച് ഭാര്യ പ്രസില്ല 

ഒരു കലാകാരനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതിലും  ഉപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കുക …

ഒരു കലാകാരനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നതിലും  ഉപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാണ്  ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. വിനീതിനെക്കുറിച്ച് ഭാര്യ പ്രസില്ല  Read More »