ആദ്യമായി എനിക്ക് മദ്യം ഒഴിച്ചു നൽകിയത് ലാലേട്ടൻ ആണ്. വിനീത്.

നടനായും നർത്തകനായും ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായി എല്ലാം മലയാള സിനിമയിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച് …

ആദ്യമായി എനിക്ക് മദ്യം ഒഴിച്ചു നൽകിയത് ലാലേട്ടൻ ആണ്. വിനീത്. Read More »