നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, മകന്റെ സർജറിയെ കുറിച്ച് ബഷീർ ബഷി;വീഡിയോ

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാം വളരെയധികം വൈറലായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ബഷീർ ബഷിയുടേ. ബിഗ് …

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, മകന്റെ സർജറിയെ കുറിച്ച് ബഷീർ ബഷി;വീഡിയോ Read More »